Bảng giá

Ban Điều hành Sân gôn Ngôi sao Chí Linh thông báo về Chính sách giá chơi gôn năm 2015:

Áp dụng từ ngày 01/01/2015

                       18 hole


I. GIÁ TRONG TUẦN VÀ CUỐI TUẦN:

II. GIÁ NGÀY KHUYẾN MÃI:

III. GIÁ ĐỒ THUÊ: