Chi Linh Golf Club – Bảng giá

Bảng giá

Ban Điều hành Sân gôn Ngôi sao Chí Linh thông báo về Chính sách giá chơi gôn năm 2018:

Áp dụng từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018

  I. GIÁ TRONG TUẦN VÀ CUỐI TUẦN: 18 hole

II. GIÁ NGÀY KHUYẾN MÃI:

III. GIÁ ĐỒ THUÊ: