Chi Linh Star Golf & Country Club – Hướng dẫn về trang phục gôn