Chi Linh Star Golf & Country Club – Thủ tục làm thẻ Hội viên mới