Chi Linh Golf Club – Phí thường niên

Phí thường niên

BẢNG PHÍ THƯỜNG NIÊN 2018

Table of Annual Due 2018

 

1.Quy chế không hạn chế (Số lần chơi/năm > 12 lần)/ Active Status (Time of playing/year > 12)

 

LOẠI HÌNH THẺ/ Membership Type THỜI GIAN ĐÓNG/ Time of Payment
Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018 Từ ngày 01/04/2018 đến ngày 30/06/2018 Từ ngày 01/07/2018 đến ngày 31/12/2018
01 HV/Member (VND) 01 HV kèm gia đình (VND) / 1 member with family 01 HV/Member (VND) 01 HV kèm gia đình (VND) / 1 member with family 01 HV/Member (VND) 01 HV kèm gia đình (VND) / 1 member with family
Hv cá nhân / Hv doanh nghiệp A
(Individual/Corporate A)
15,750,000 26,250,000 17,010,000 28,350,000 18,900,000 31,500,000
Hv doanh nghiệp B/ Floating A
(Corporate B/Floating A
14,490,000 24,150,000 15,750,000 26,250,000 17,640,000 29,400,000
Hv doanh nghiệp C/ Floating B
(Corporate C/Floating B
14,490,000 24,150,000 15,750,000 26,250,000 17,640,000 29,400,000
Hv doanh nghiệp D/ Floating C
(Corporate D/Floating C
14,490,000 24,150,000 15,750,000 26,250,000 17,640,000 29,400,000
 1. Quy chế hạn chế (Số lần chơi/năm <= 12 lần không kể các lần tham gia giải đấu do sân tổ chức)/ Inactive status: (Time of playing/year <=12, tournament participations not included)
 • 1 HV/ member or nominee: 6,300,000 VNĐ
 1. Quy chế vắng mặt (Số lần chơi = 0)/ Absentee Status (Time of playing/year = 0)
 • 1 HV/ member or nominee: 3,150,000 VNĐ

GHI CHÚ:

 1. Thay đổi quy chế chơi

Với hội viên đăng ký quy chế chơi vắng mặt hay hạn chế nhưng chơi quá số lần quy định so với từng quy chế, có hai lựa chọn sau:

 • Áp dụng mức phạt 630,000 VNĐ/lần chơi quá (tối đa 3 lần /năm)
 • Hội viên có thể thay đổi hình thức chơi và nộp phí chênh lệch giữa 2 quy chế chơi để đổi từ quy chế chơi đã đăng ký sang quy chế chơi thực tế.
 • Áp dụng giá Member Guest cho Hội viên chưa hoàn thành phí thường niên đến hết năm 2017 từ ngày 01/01/2018.
 1. Phí thường niên năm 2018 được tính cho Hội viên chơi gôn trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018.

NOTE:

 1. Membership status change

For Absentee playing or Inactive playing more than 12 times, there are two available options:

 • Fee of 630,000 VND applied to each additional game (max 3 times of playing/ year).
 • Members can change their playing statuses and pay the different price between two statuses to change the membership from the previously registered status to the status according to the actual games played.
 • Apply for Membership Rates Member Guest unfinished annual fee until the end of 2017 from Jan 01st, 2018.
 1. The 2018 Annual Dues apply to members playing from Jan 01st, 2018 to Dec 31st, 2018.