Chi Linh Star Golf & Country Club – Thông tin hội viên