Chi Linh Star Golf & Country Club – 2018 – Tháng Một