Chi Linh Star Golf & Country Club – 2017 – Tháng Một