Chi Linh Star Golf & Country Club – 2016 – Tháng Mười Một