Chi Linh Star Golf & Country Club – 2015 – Tháng Mười Hai