Chi Linh Star Golf & Country Club – 2012 – Tháng Mười Hai